در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، طی ٣ - ۴ ماه اخیر قیمت سهم ٢ بار در عبور از محدوده مقاومتی ٢١۵ - ٢٢٠ تومان ناکام بوده است...