گاهی به کف های قیمتی سهم نشان می دهد کمترین قیمت طی ۴ سال اخیر مربوط به مرداد ماه امسال در نزدیکی ١۴۵ تومان بود که ...