بیش از نیمی از صندوقهای سرمایه گذاری در سهام موفق به ثبت عملکرد مثبت شدند که صندوق های گنجینه رفاه، سهام بزرگ کاردان، بانک توسعه تعاون، بانک مسکن، سهم آشنا ...