نکته مهم در مورد صورتهای مالی ٩ ماهه کاهش فروش و صادرات، اورهال برخی شرکت ها و کاهش قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی بود که تاثیر مستقیمی...