اگر چه احتمال افت به زیر ١۵۵ تومان اندکی بعید به نظر می رسد با این حال حد ضرر در کف ١۴٠ تومان می توان ریسک معاملاتی را برای خریداران کاهش دهد...