وجود این گونه دارایی ها تنوع بخشی مناسبی به درآمد شرکت داده است، با این حال باید در نظر داشت که با توجه به تمرکز منابع درآمدی...