مهم ترین نسبت ها در جدول زیر مشاهده می شوند که شامل سه نسبت مهم قیمتی می باشند...