بورس ٢۴ : بهپاک یکی از شرکت های فعال در حوزه تولید مواد غذایی است که در سال مالی منتهی به ٣٠ آذر ٩٧ سه بار صورت های مالی خود را در جهت مثبت تعدیل داد و توانسته در عملکرد سال مالی خود بیش از ١٠٠ تومان سود به ازای هر سهم محقق کند. بهپاک یکی از زیر مجموعه های شرکت توسعه صنایع بهشهر است که احتمالا برنامه افزایش سرمایه از محل سود انباشته را نیز با توجه به مشوق های موجود در پیش رو داشته باشد. بورس ٢۴ با علیرضا شریفی مدیرعامل بهپاک گفت و گویی داشته که در ادامه از نظرتان می گذرد...