این شرکت می تواند سود غیرعملیاتی حاصل از این تغییرات و فروش دارایی به ارزش ٨٧ میلیارد تومان را به شکل زیر در صورت های مالی درج نماید که...