تغییرات سال های اخیر در سبد سهام شرکت ضمن کاهش ریسک های موجود توانسته، بازدهی مناسبی برای این شرکت به همراه داشته باشد به طوریکه خالص ارزش دارایی ها ...