ضمن آنکه رعایت حد ضرر ٢۴۵ تومان می تواند استراتژی خریداران را شفاف تر سازد. لمس قله قبلی در محدوده ...