به واسطه نسبت های مالی، اعم از شرایط قیمتی، سودآوری، نقدینگی و بدهی، ریسک و پتانسیل...