کوچ سرمایه در طی چند هفته اخیر به سمت این گروه را شاهد بودیم که باعث رشد نزدیک به ۶٠درصدی در دو ماه اخیر برای برخی نمادهای این صنعت شده است ...