معمولا اگر سهمی ارزنده باشد باید در دو گزارش متوالی در دوره های سه ماهه پتانسیل های خود را به بازار نشان دهد و در غیر این صورت...