باید در نظر داشت الزامی به لمس بالاترین هدف در این سهم وجود ندارد و تعقیب روند معاملات سهم می تواند نقطه خروج مناسب را بصورت پلکانی نشان دهد...