در طی معاملات امروز جریان پول حقیقی عمدتا از بانک ها خارج ، و در گروه های چند رشته ای (عمدتا وصندوق)، شیمیایی ها ، دارویی و قدری هم فراورده های نفتی تزریق شد. بیشترین افزایش درصد مالکیت حقوقی در "وبملت" و "وبصادر" و "وتجارت" اتفاق افتاد و عکس این تغییر یعنی افزایش مالکیت حقیقی نسبت به حقوقی در نمادهای "وصندوق" و با درصد کمتری در "شلرد" و "دفارا" رخ داد. ارزش معاملات خرد با رشد اندک نسبت به روز گذشته مواجه شد و بازار شاهد ورود حجم اندکی از پول حقیقی بود.