نوسانات ٩ ماه اخیر بازار منتج بدان شد تا جذابیت پیش بینی ٣ماه پایانی سال بیش از پیش گردد و در این مطلب سعی بر آن است تا از زوایای گوناگون این شرایط بررسی و در نهایت در خصوص آینده بازار فرضیه محتمل ارائه گردد تا سهام منتخب بر همین اساس در سبد قرار گیرد...