با توجه به وضعیت سبز این گروه و شرایط موجود در بازار نگاهی به این دو شرکت و شرایط بنیادی آن ها خواهیم داشت...