هر چقدر این نسبت ها بالاتر روند، ریسک شرکت ها افزایش خواهد یافت...