افزایش خوش بینی ها نسبت به نمادهای این گروه در مورد افزایش سرمایه و همچنین شفاف سازی درباره دارایی های ارزی باعث شد تا در طول این هفته