این محدوده می تواند برای سهامداران میان مدتی نقطه مناسبی برای ورود پلکانی تلقی شود و حد ضرر ...