روند فروش شرکت طی ماه های اخیر اندکی تغییر کرده و جهش آن از لحاظ عملیاتی تکرار پذیر است لذا با توجه به هزینه های غیر عملیاتی شرکت مطابق گراف ...