لیکن در بدترین حالت اگر سود خالص نیمه نخست فولاد مبارکه برای هر سهم حدود ۵٣ تومان در نظر بگیریم برای نیمه دوم سال با فرض ثبات شرایط کنونی احتمالا این عدد...