شیراز با ظرفیت ١.۶٠٠.٠٠٠تن در رتبه دوم قرار دارد.بیش از ۶٠% فروش شرکت صادراتی و عمدتا به هند ،افغانستان و پاکستان ، با نرخ فوب خلیج فارس و حدود ٣٠% از فروش به شکل داخلی و عمدتا به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ مصوب هیات وزیران صورت می پذیرد.نکته قابل توجه شیراز وام ارزی سنگین این شرکت می باشد که بر اساس مصوبه سال ٩٧ هزینه تسعیر این وام به دارایی ها منظور شده است .