به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل وضعیت بنیادی مناسب و تحولات بنیادی و رشد شدید قیمت های فروش در موقعیت خرید خوبی با بازدهی مناسب قرار گرفته است