هفته گذشته دو سهم به کاربران ویژه معرفی شد ، شامل : «پارس مینو» ٢٨٠ تومانی که در قیمت های معرفی شده با نوسانات مثبت همراه است و «دتماد» ۶۵٠ تومانی که تا قیمت های ٧٠٠ تومانی صعود داشته است...