در هفته های اخیر قیمت فلزات پایه نوسان های بزرگ نداشته و برخی تحلیلگران معتقدند قیمت ها رشد خواهد کرد اما باید به واقعیت های بازار توجه کرد. برای مثال ..