همواره فعالیت در بازار سهام دارای ریسک های مختلف درون زا و برون زاست ؛ از این رو در کنار معرفی فرصت های بنیادی و تکنیکی خرید سهام ، همیشه این توصیه را به سرمایه گذاران داریم که اوراق بادرآمد ثابت و فاقد ریسک را هم در سبد دارایی های خود داشته باشند... در هفته گذشته دو سهم بنیادی به کاربران معرفی شد ؛ شامل : «شفا دارو» ۴۴۵ تومانی که تا سطوح ۴٧٠ تومان نوسان مثبت داشت ، همچنین «وسنا» ٣۶٠ تومانی که به اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۴٠٠ تومان رسید.