بازار پلیمرها امروز کاهشی بود، یعنی یک سنت شکنی در نگاه اول در این بازار خودنمایی می‌کند. به صورت دقیق‌تر در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم که پس از تغییر فرمول قیمتی ، برای چند روز قیمت‌ها در مسیر کاهش حرکت کرده و یک التهاب معکوس را از خود نشان می‌داد تا جایی که موجودی انبارها به اتمام برسد.