بازارهای کالایی باز هم میل به دیوانگی از خود نشان می‌دهند و به رغم ضعف تقاضای مؤثر باز هم رشد قیمت‌ها به صورت پراکنده دیده می‌شوند. این وضعیت کلی به این معنی است که بازار دیگر تعادل پیشین را تجربه نخواهد کرد و چهره‌ای شبیه به رکود تورمی را نشان می‌دهد.