که در صورت رشد تا سقف کانال می تواند سود مناسبی به سهامداران میان و بلند مدتی بدهد...