در شماره جدید متال بولتن وضعیت بازار سرب و آلومینیوم در ماه های آینده بررسی شده است. قیمت فلزات پایه در ماه های اخیر کاهش یافته و بسیاری از سرمایه گذاران ..