این شرکت از لحاظ خوراک ریسک زیادی نخواهد پذیرفت و بعید به نظر می رسد با لحاظ شرایط صادراتی و تسعیر ارز با نرخ سنا، حاشیه سود از مقدار کارشناسی شده تغییر محسوسی یابد...