قیمت سنگ آهن در هفته های اخیر نوسان های بزرگ نداشته و اکنون برخی تحلیلگران معتقدند قیمت ها به سرعت کاهش می یابد اما در مقابل عده ای نیز می گویند وضعیت بازار ..