در روزهای اخیر قیمت فلزات پایه اندکی بالا رفته و سرمایه گذاران ممکن است معتقد باشند به تدریج تمامی کاهش قیمت ها در ماه های اخیر جبران می شود. در این باره ..