لذا سهامداران کوتاه مدتی می توانند در محدوده مذکور اقدام به شناسایی سود کنند و سهامداران بلند مدتی با نگهداری سهم حد ضرر را تا محدوده ...