به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، این سهم به دلیل توان سود سازی بالا و پی بر ای محدوده ۵ و عدم رشد قیمتی در بازار مثبت فعلی جز گزینه های مناسب و با افزایش نسبت پی بر ای با بازدهی ٢٠ درصدی مواجه خواهد شد