آمار تعداد معاملات هفتگی در حالی طی دو هفته اخیر با مجموع ٩ روز کاری به نزدیک ٢ میلیون معامله رسید که این رقم به طور متوسط در سال گذشته در دو ماه کاری بدست می آمد و همچنین روز چهارشنبه ارزش بازار سرمایه در مجموع کلیه بازارها برای نخستین بار از مرز ۶٠٠ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد...