در شماره جدید نشریه متال بولتن وضعیت بازار فلزات پایه و احتمال هایی که درباره افق بازار این فلزات مطرح است ارائه شده است. بازار فلزات پایه در ماه های اخیر ..