فولاد و فرآورده‌های نفتی دو کالایی بودند که آزاد شدند یعنی سقف رقابت مجاز قیمتی برای آن‌ها برداشته شد و این به معنی آن است که دیگر برای این دو گروه کالایی هیچ محدودیتی در قیمت‌گذاری‌ها در بورس کالا لحاظ نخواهد شد. این در حالی است که هر دوی این کالاها نشان دادند که پس از برداشته شدن سقف مجاز قیمت‌ها دیگر دلیلی برای رفتارهای هیجانی نداشته و البته هر دو کالا انتظار افزایش عرضه‌ها را دارند که نشان می‌دهد بازار دیگر چیزی برای مخفی‌کردن نخواهد داشت...