رشد قیمت دلار و نرخ های داخلی دلیلی برای بررسی جدی تر سهام شرکت ها شدکه در این بخش به بررسی آن ها از نگاه بنیادی خواهیم پرداخت..