طی سه سال گذشته شاهد ریزش سنگین قیمت در نمودار تعدیل شده بودیم. در حال حاضر آرایش قیمت مشابه الگوی کلاسیک سر و شانه کف است....

سرمایه گذاری مسکن شمالغرب - ثغرب :

 

طی سه سال گذشته شاهد ریزش سنگین قیمت در نمودار تعدیل شده بودیم. در حال حاضر آرایش قیمت مشابه الگوی کلاسیک سر و شانه کف است. در صورتیکه قیمت امروز بتواند بالای خط گردن فرضی تثبیت شود ، صحت الگوی یافت شده تایید می شود. در اینصورت انتظار داریم قیمت سهم تا حوالی 150 - 160 تومان پیشروی داشته باشد. حد ضرر این تحلیل روی 95 تومان قرار دارد.