امروز شاهد معاملات جالب توجهی در ثغرب بودیم و در نهایتا خریداران برای خرید سهم به صف نشستند. در حالیکه بیش از یک سوم حجم معاملات سهم مربوط به فروش حقوقی ها بود ، در نهایتا دست بالا با سمت خریدار بود. تحلیل گران نموداری بر این عقیده اند که با شکست محدوده فعلی قیمت الگوی سر و شانه کف تشکیل داده که هدف کوتاه مدت ١٣٠ تومان و میان مدتی ١۶٠ تومان را در سر دارد...