به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴ف این سهم با شکست روند نزولی جای بازدهی عالی در بازه میان مدت داشته و خریدش گزینه ارزنده ای محسوب می شود