بورس تهران امروز در حالی کار خود را آغاز کرد که از همان دقایق ابتدایی جریان نقدینگی به رگ های بازار تزریق شد و بازار خیلی زود توانست راه خود را پیدا کند. امروز و در یک روز رویایی شاخص پله ها را دو تا یکی و شاید بتوان گفت سه تا یکی طی کرد و نزدیک به ۵٠٠٠ واحد رشد را تجربه کرد! بازار بی اعتنا به بحث تسویه اعتبارها و حتی عرضه های سنگین سهامداران حقوقی فقط می خرید و ...