به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، خرید این سهم با دید میان مدت هم دارای درجه ریسک کمی است هم پتانسیل بازدهی دو رقمی را داراست