به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، خرید این سهم در قیمت های یاد شده با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت شرکت از یک سو و جهش فروش مرداد ماه از سوی دیگر می تواند مناسب باشد