برخی سرمایه گذارانی که در بازار مواد خام حضور دارند در ماه های اخیر دچار زیان شده اند و کارشناسان معتقدند در هفته ها و ماه های آینده ..