در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد ؛ شامل : «سرمایه گذاری سپه ١۵٨ تومانی که در قیمت های بالای ١۶٠ تومان در نوسان است ، نفت ایرانول ۶٢۵ تومانی که در قیمت های ۶٢٠ الی ۶۴٠ تومان در نوسان است و نوسازی و ساختمان تهران که در قیمت های ١۶٠ تومان معرفی شد و تا قیمت های ١٨٠ تومان مصادف با اولین هدف قیمتی خود رشد کرده است.»