روز چهارشنبه بورس تهران کار خود را بار دیگر از سر گرفت. مطابق پیش بینی های قبلی ، همانطور که انتظار داشتیم روندهای شکل گرفته در بازار خیلی زود آرام می گیرند و در جریان معاملات روز گذشته هیجان مثبت شکل گرفته در بازار فروکش کرد. بازار کار خود را خوب آغاز کرد اما دیری نپایید که توجه بازار به سمت نمادهای کوچکتر و حاشیه نشین معطوف شد. در ادامه باز هم تحولات بورس کالا موجب شد تا خریداران نیم نگاهی به سمت گروه های شاخص ساز داشته باشند و بدین ترتیب بازار کار خود را به پایان رساند. هر چند...